Logo
Kullanıcı Sözleşmesi

1. TARAFLAR


İşbu kullanıcı sözleşmesi (“Sözleşme”) www.dexpert.com.tr adlı internet sitesi üzerinden ulaşılabilen web sitesine (“Web Sitesi”) erişen ve/veya herhangi başkaca bir şekilde bağlanan tüm ziyaretçiler (“Kullanıcı”) ile kayıtlı merkezi Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Kat 1 Seba Ofis Bulvar B Blok 34396 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. (“ D Expert”) arasında akdedilmektedir.


D Expert ve Kullanıcı bundan böyle birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.


Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi onaylayarak, Sözleşme’nin tüm hükümlerini okuyup anladığını ve işbu hükümleri kabul ettiğini beyan eder.


2. TANIMLAR


D Expert; Web Sitesi’nin işleticisi ve Türkiye’de kurumsal firmalara ve son tüketiciye uluslararası tecrübesi ile bağımsız, tarafsız ve profesyonel ikinci el araç ekspertiz hizmeti veren şirketi ifade eder.


Kullanıcı; İşbu Sözleşme’nin tarafı gerçek veya tüzel kişi olan ve Web Sitesi’ne erişen veya herhangi başkaca bir şekilde bağlanan tüm ziyaretçileri ifade eder.


Web Sitesi; D Expert’in faaliyetlerini gerçekleştirdiği ve kendisine ait “www.dexpert.com.tr” adlı internet sitesini ifade eder.


Sözleşme; İşbu kullanıcı sözleşmesini ifade eder.


3. SÖZLEŞME’NİN KONUSU


İşbu Sözleşme’nin konusu, D Expert’in, Web Sitesi üzerinden sağlayacağı hizmetlere ilişkin esaslar ile Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.


4. TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


4.1. Kullanıcı’nın, işbu Sözleşme çerçevesinde sağlanan Hizmetler’den yararlanabilmek için fiil ehliyetine sahip olması gerekmektedir. Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar ancak yasal temsilcileri aracılığıyla işlem yapabilecektir.


4.2. Kullanıcı, Web Sitesi’ni ziyaret ederken, işbu Sözleşme’ye, D Expert tarafından yayınlanan ve yayınlanacak olan diğer her türlü kullanım koşuluna ve tüm yasal mevzuat hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmiş sayılmaktadır. Aksi durumda, oluşacak tüm hukuki ve cezai yükümlülüklerden tamamen ve münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır.


4.3. Kullanıcı, Web Sitesi’nde sunulan hizmetlerin, kullanılmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlemlerde bulunamaz.


4.4. Kullanıcı, Web Sitesi’ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde ve yasalara aykırı herhangi bir amaç için kullanamaz.


4.5. Kullanıcı, D Expert’in ön yazılı izin olmaksızın, Web Sitesi’ndeki herhangi bir bilgiyi yahut Web Sitesi’nin herhangi bir bölümünü başka bir internet sitesinde hyperlink vb. yollarla kullanamaz.


4.6. Kullanıcı, Web Sitesi üzerinde aşağıda sayılan davranış, eylem ve işlemleri yapmaktan ve bu yönde girişimde bulunmaktan kaçınacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılmaktadır;


a) İşbu Sözleşme’nin herhangi bir surette ihlali;


b) Yasal düzenlemelerin herhangi bir surette ihlali;


c) D Expert ve/veya üçüncü kişilere ait telif, marka gibi fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının ihlali;


d) D Expert yazılımına, altyapısına veya sistemine herhangi bir surette zarar verilmesi;


e) Web Sitesi’nin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir fikri ve/veya sınai hakkının paylaşımı, dağıtımı, çoğaltılması, kopyalanması;


f) D Expert ve diğer Kullanıcı’ları maddi ve/veya manevi yönden zarara uğratacak tutum ve davranışlarda bulunulması veya bu nitelikte işlemler yapılması.


4.7. Kullanıcı, işbu Sözleşme’de yer alan borç ve yükümlülüklerini ihlal etmesi durumunda D Expert’in uğrayabileceği doğrudan veya dolaylı her türlü zarardan sorumludur.


4.8.D Expert, Sözleşme şartlarını önceden bildirimde bulunmaksızın dilediği zaman işletmesel ve/veya teknik gereklilikler sebebiyle tek taraflı olarak değiştirme/güncelleme hakkına sahiptir. Bu şekilde değiştirilen/güncellenen Sözleşme, Web Sitesi’nde yayınlanacaktır.


4.9.D Expert, kötü amaçlı yazılımları engellemek üzere gerekli tedbirleri almaktadır. Bununla birlikte, D Expert, Web Sitesi üzerindeki materyallerin kötü amaçlı yazılım içermediği hususunda garanti vermemektedir. Kullanıcı, kötü amaçlı yazılımlardan korunmak amacıyla gerekli tedbirleri almalıdır. D Expert, Kullanıcı’nın, Web Sitesi’ni kullanması, erişimi veya Web Sitesi’nden veri, resim, metin, video vb. materyal indirmesi esnasında kötü amaçlı yazılımlara maruz kalması nedeniyle uğrayabileceği zararlardan sorumlu değildir.


4.10. Web Sitesi’nin kullanımı esnasında herhangi bir nedene bağlı olarak arıza, hata ve/veya kesinti söz konusu olabilir. Kullanıcı’nın bu nedenlerle maruz kalabileceği zararlardan D Expert sorumlu değildir.


4.11. D Expert, aksini belirtmediği müddetçe, Web Sitesi’nin kullanımına, içerisindeki bilgi ve materyallere yahut fonksiyonuna ilişkin olarak sarih veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamakta ve/veya garanti vermemektedir.


5. FİKRİ HAKLAR


5.1. "D Expert" logo ve markası, ve Doğuş Grubu şirketleri adına kayıtlı bir ticari marka/logo olup tüm kullanım hakları münhasıran söz konusu şirketlere aittir. Kullanıcı, D Expert’in önceden yazılı izni olmadan bunları kopyalayamaz, taklit edemez veya hiçbir amaçla kullanamaz. Web Sitesi’ne ilişkin tüm haklar, unvanlar ve menfaatler, her nevi içerik, D Expert hizmetleri, D Expert hizmetlerine ilişkin teknoloji ve yukarıda bahsedilenlerden oluşturulan ya da türetilen her nevi başkaca teknoloji veya içerik D Expert’in mülkiyetindedir.


5.2. Bilgisayarına, mobil cihazına ya da diğer bir kullanım platformuna indirdikleri bir D Expert yazılımını kullanan Kullanıcı’ya, D Expert yazılımını uygun bir şekilde kullanmaları için; geri alınabilir, kişiye özel olmayan ve devredilemeyen bir lisans verilmektedir. Bu lisans verme işlemine, aksi Web Sitesi üzerinden duyurulmadıkça, tüm güncellemeler, yükseltilmiş sürümler, yeni versiyonlar ile yedek yazılım da dâhildir. Kullanıcı, yazılımı üçüncü şahıslara kiralayamaz, devredemez veya yazılım üzerinden Web Sitesi’nin işbu Sözleşme çerçevesinde kullanımından kaynaklı olanlar dışında herhangi bir surette ticari kazanç sağlayamaz.


5.3. Kullanıcı, D Expert yazılımını veya bundan türetilen herhangi bir kaynak kodunu değiştirmemeyi, çoğaltmamayı, uyarlamamayı, dağıtmamayı, görüntülememeyi, yayımlamamayı, tersine tasarım yapmamayı, tercüme etmemeyi, parçalarına ayırmamayı, kaynak koduna dönüştürmemeyi ya da herhangi başka bir şekilde kaynak kodu yaratmaya çalışmamayı kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, D Expert yazılımına ilişkin tüm hakların, unvan ve menfaatlerin münhasıran D Expert’e ait olduğunu kabul ve beyan eder.


6. DİĞER HÜKÜMLER


6.1. Kısmi Geçersizlik. Bir mahkeme veya başka yetkili bir makam tarafından işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse, bu durum Sözleşme’nin diğer hükümlerinin ve/veya söz konusu hükmün geri kalanının geçerliliği etkilemez.


6.2. Delil Sözleşmesi. Kullanıcı, işbu Sözleşme’den doğacak ihtilaflarda D Expert’in kendi veritabanında ve/veya sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, log ve IP kayıtlarının, ticari defter ve kayıtlarının, her nevi bilgisayar kayıtlarının,  D Expert tarafından gönderilen SMS ve e-postaların geçerli, bağlayıcı ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK m. 193 anlamında bir münhasır delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.


6.3. Feragat Etmeme. D Expert’in işbu Sözleşme’den kaynaklı bir hak ve yetkisinin kullanmaması veya geç kullanması, o hak ve yetkiden feragat ettiği anlamına gelmeyecek, ilgili Sözleşme maddesinin örtülü şekilde değiştirildiği şeklinde yorumlanmayacaktır.


6.4. Uyuşmazlıkların Çözümü. İşbu Sözleşme’den veya Web Sitesi ile ilgili tüm işlem ve uygulamalardan kaynaklı veya bunlarla ilgili ya da bağlantılı her nevi hukuki uyuşmazlığın çözümünde, tarafların milliyetine bakılmaksızın Türk Hukuku uygulanacaktır. Söz konusu uyuşmazlıkların halli hususunda münhasıran İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


Bizi Takip Edin
Bize Ulaşın
0850 223 56 00
D Expert logo
tüvsüd
doguslogo
bridgepointlogo
D Expert® ALL RIGHTS RESERVED