Logo
DOĞUŞ D EXPERT EXPERTİZ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. RANDEVU ALINMASI, TAKİBİ, İPTALİ VE İLETİŞİM FAALİYETLERİ AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden DOĞUŞ D EXPERT EXPERTİZ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş.  (“D Expert” veya “Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, aşağıda belirtilen amaçlarla toplanan kişisel verilere ilişkin tüm müşterilerin aydınlatılması amacıyla kaleme alınmıştır.
 
1.      Hangi Kişisel Verilerin İşleneceği
 
D EXPERT, işbu Aydınlatma Metni’nde tarif edilen yöntemler aracılığıyla, aşağıdaki kişisel verileri işlemektedir:
 
Araç Sahipleri veya Araç Sahibi Temsilcileri
Kimlik Verileri: Ad, soyad
İletişim Verileri: Telefon numarası, e-postası adresi
Müşteri İşlem Verileri: Çağrı merkezi kayıtları, tramer kaydı sorgulama sonuçları, randevu bilgileri, müşteri şikâyet ve talep kayıtları ve bilgileri
Araç Verileri: Plaka numarası, ruhsat seri numarası, tramer kaydı ve gerekli diğer araç bilgileri
İletişim faaliyetleri kapsamında müşteri işlem verilerinde yer alan sigorta ve borç durumu sorgulama sonuçları ile randevu bilgileri işlenmemektedir.
 
2.        Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
 
Randevu alınması, takibi ve iptali kapsamında araç sahiplerinin veya araç sahibi temsilcilerinin ayrıntılarına yukarıda yer verilen kimlik verileri, iletişim verileri, müşteri işlem verileri ve araç verileri Kanun’un 5. maddesine uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir:
 

 • Araç hakkında sistemlerimizde sorgulama yapılabilmesi 
 • Talep edilen hizmet kapsamında randevu kaydının oluşturulabilmesi, randevu takibinin yapılması, randevuya ilişkin yetkili istasyona bilgi verilmesi ve bu doğrultuda araç sahibiyle iletişime geçilmesi
 • Randevunun güncellenmesi veya iptali, güncellenen veya iptal edilen randevuya ilişkin yetkili istasyona bilgi verilmesi ve bu doğrultuda araç sahibiyle iletişime geçilmesi

İletişim faaliyetleri kapsamında araç sahiplerinin ve araç sahibi temsilcilerinin ayrıntılarına yukarıda yer verilen kimlik verileri, iletişim verileri, müşteri işlem verileri ve araç verileri Kanun’un 5. maddesine uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir:
 

 • Her türlü bilgi isteği, öneri, şikâyet, başvuru ve memnuniyet bildiriminin karşılanması, değerlendirilmesi ve Şirket içinde raporlanması
 • Bilgi isteği, öneri, şikâyet, başvuru ve memnuniyet bildiriminin cevaplandırılması ve bu doğrultuda tarafınızla iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Öneri ve şikâyetlerinize yönelik Şirket içinde aksiyon alınması, öneri ve şikâyetlerin analiz edilmesi ve çözüm süreçlerinin yürütülmesi

 
3.      Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları
 
İşbu Aydınlatma Metni altında bahsedilen şekilde toplanan tüm kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, aşağıdaki kişi ve kuruluşlara aktarılabilmektedir:
 
(i)       Araç sahipleri ve araç sahiplerinin temsilcilerinin yukarıda belirtilen kişisel verileri randevu alınması, güncellenmesi,  iptal edilmesine yönelik süreçlerin yürütülmesi veya iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla SMS gönderim hizmeti sağlayacılarına ve çağrı merkezi hizmeti sağlayıcılarına aktarılabilmektedir.
 
(ii)     Araç ile ilgili hizmetlerin verilebilmesi amacıyla aracın tramer kaydı sorgusunun yapılabilmesi için ilgili aracı kurum ve İdari mercilere aktarılabilmektedir.
 
(iii)    Araç sahipleri veya araç sahiplerinin temsilcilerinin yukarıda belirtilen kişisel verileri Şirket’in yönetim faaliyetleri ile mevzuata uyum faaliyetlerinin yürütmesi kapsamında, faaliyetlerin yürürlükteki mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yetkili kişi ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla ilgili bakanlıklar, Emniyet Genel Müdürlüğü, savcılıklar ve mahkemeler dahil hukuken yetkili tüm kurum ve kuruluşlar ve iş ortaklarımıza aktarılabilmektedir.
 
 
4.      Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi
 
İşbu Aydınlatma Metni belirtilen tüm kişisel veriler, Şirketimiz tarafından sözlü ve/veya yazılı olarak, fiziki ve/veya elektronik ortamda ve/veya çağrı merkezi aracılığıyla ve/veya internet sitemizde yer verilen formların doldurulması suretiyle ve/veya e-Devlet üzerinden ve/veya çağrı merkezi görüşmeleri aracılığıyla toplanmaktadır.
Şirketimiz tarafından yukarıda bahsedilen amaçlarla ve yöntemlerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. maddesi kapsamında aşağıdaki hukuki sebeplere dayalı olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir:
 
(i)       Araç sahiplerinin ve araç sahibi temsilcilerinin talep edilen hizmete ilişkin randevu alınması, güncellenmesi, iptal edilmesine yönelik süreçlerin yürütülmesi veya iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla toplanan ve yukarıda yer verilen kişisel verileri, “sözleşmenin kurulması ve ifası” ve “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi” ve “meşru menfaatlerimizin bulunması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmekte ve yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.
 
(ii)     Araç sahiplerinin ve araç sahibi temsilcilerinin Şirket’in yönetim faaliyetleri ve mevzuata uyum faaliyetlerinin yürütülen amacıyla toplanan ve yukarıda yer verilen kişisel verileri, “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” ve “meşru menfaatlerimizin bulunması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmekte ve yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.
 
Şirketimiz tarafından işlenen tüm kişisel veriler, işlenme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca ve her halükarda kanuni zamanaşımı süreleri boyunca saklanacak, bu sürelerin sona ermesini takiben Şirketimiz tarafından silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.
 
5.      Kanun kapsamında Haklarınız
 
Kanun’un 11. maddesi uyarınca toplanan kişisel veriler ile ilgili olarak veri sahipleri;
  

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.


Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, (i) D EXPERT’in internet sitesinde yayınlanan başvuru formunu (“Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu”) doldurup imzaladıktan sonra ıslak imzalı olarak, kimlik tespitini sağlayacak belgeleriniz ile birlikte Şirketimize bizzat elden teslim edebilirsiniz veya (ii) Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formunu ıslak imzalı bir kopyasını Şirketimiz adresine noter vasıtasıyla gönderebilirsiniz veya (iii) Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formunu “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi kullanarak Şirketimizin aşağıdaki KEP adresine gönderebilirsiniz veya (iv) Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formunu Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimizin aşağıdaki adresine gönderebilirsiniz.
 
Taleplerinizi Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki alınacaktır.   
 
Saygılarımızla,
DOĞUŞ D EXPERT EXPERTİZ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
E-posta adresi:  dexpert.kvkk@tuvturk.com.tr
Kep adresi: dexpert@hs02.kep.tr 


İnternet adresi:
www.dexpert.com.tr


Mersis No: 0309073518100001
Adres: Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No: 21 Seba Ofis Bulvar B Blok 34396 Sarıyer / İstanbul

Bizi Takip Edin
Bize Ulaşın
0850 223 56 00
D Expert logo
tüvsüd
doguslogo
bridgepointlogo
D Expert® ALL RIGHTS RESERVED